Федерация профсоюзов Одесской области


PDF Печать E-mail

 

Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, ставки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат встановлюються пiдприємствами, установами, органiзацiями самостiйно у колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регiональними) угодами.

Якщо колективний договiр на пiдприємствi, в установi, органiзацiї не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити цi питання з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником), що представляє iнтереси бiльшостi працiвникiв, а у разi його вiдсутностi - з iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (cт. 97 КЗпП України).

Отже, у разi вiдсутностi на пiдприємствi колективного договору, основними внутрiшнiми документами, що регулюють питання, пов’язанi з оплатою працi, а також премiюванням працiвникiв, можуть бути:

- Положення про оплату працi;

- Положення про премiювання.

Звернiть увагу, це можуть бути як два самостiйних документа, так i один загальний документ, який регламентує порядок оплати працi та премiювання працiвникiв.

Положення про оплату працi

Положення про оплату працi - локальний нормативний акт, що затверджується керiвником пiдприємства.

Основним завданням Положення про оплату працi є опис застосовуваних на пiдприємствi механiзмiв розрахунку та виплати заробiтної плати. Положення про оплату працi носить, перш за все, iнформацiйний характер, так як в ньому зiбранi вказiвки з таких джерел, як КЗпП України, правила внутрiшнього трудового розпорядку, колективний або трудовий договiр.

У Положеннi про оплату працi доцiльно вiдображати:

- системи оплати працi;

- годиннi тарифнi ставки;

- оклади робiтникiв (рiзноробочих);

- схеми посадових окладiв керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв i службовцiв;

- порядок застосування та розмiри натуральної оплати працi;

- перелiк доплат, надбавок i їх розмiри (наприклад, за роботу в нiчний час, за керiвництво бригадою, за класнiсть водiям транспортних засобiв, за сумiщення професiй, за розширення зони обслуговування);

- порядок оплати роботи в надурочний час, а також у святковi i неробочi днi;

- порядок iндексацiї заробiтної плати;

- порядок оплати основних i додаткових вiдпусток;

- порядок надання i розмiри матерiальної допомоги;

- дотацiї або оплату харчування працiвникiв;

- порядок оплати найманого житла або гуртожиткiв, абонементiв у групи здоров’я тощо;

- порядок оплати листкiв непрацездатностi, допомоги при народженнi дитини, путiвок на санаторно-курортне лiкування та оздоровлення, iнших соцiальних виплат, якi застосовуються на пiдприємствi.

Положення про оплату працi має бути затверджене наказом (розпорядженням) керiвника пiдприємства пiсля узгодження його з представником профспiлкової органiзацiї або уповноваженим представником трудового колективу. Працiвникiв слiд ознайомити з нормами Положення про оплату працi пiд пiдпис.

Зразок Положення про оплату працi, яке є додатком до Колективного договору, наведено нище.

Положення про премiювання

Положення про премiювання - локальний нормативний акт, з допомогою якого роботодавець реалiзує своє право на встановлення рiзних систем премiювання, доплат i надбавок.

Для стимулювання працiвникiв крiм заробiтної плати, їм виплачується додаткова винагорода (премiї) за окремi роботи, досягнення тощо.

Премiя - основний вид додаткової, понад основну заробiтну плату, винагороди, яка виплачується працiвникам за результатами їх трудової дiяльностi та виробництва в цiлому за показниками та умовами оцiнки цих результатiв, визначеними пiдприємством (Методичнi рекомендацiї N 23).

Згiдно з п. 2.2 та п. 2.3 Iнструкцiї N 5, премiї можна роздiлити на:

1) премiї та винагороди, в тому числi за вислугу рокiв, якi мають систематичний характер, незалежно вiд джерел фiнансування;

2) винагороди та заохочення, що здiйснюються раз на рiк або мають разовий характер. Зокрема:

- винагороди за пiдсумками роботи за рiк, щорiчнi винагороди за вислугу рокiв (стаж роботи);

- премiї, що виплачуються в установленому порядку за спецiальними системами премiювання, виплаченi вiдповiдно до рiшень уряду;

- премiї за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння i впровадження нової технiки i технологiї, введення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей i об’єктiв будiвництва, своєчасну поставку продукцiї на експорт та iншi;

- премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань;

- одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi (наприклад, до ювiлейних та пам’ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi).

Зразок Положення про премiювання, яке є додатком до Колективного договору, наведено нище.

Список використаних документiв

КЗпП України - Кодекс законiв про працю України

Iнструкцiя N 5 - Iнструкцiя зi статистики заробiтної плати, затверджена наказом Держкомстату України вiд 13.01.2004 р. N 5

Методичнi рекомендацiї N 23 - Методичнi рекомендацiї щодо органiзацiї матерiального стимулювання працi працiвникiв пiдприємств i органiзацiй, затвердженi наказом Мiнпрацi та соцполiтики України вiд 29.01.2003 р. N 23

Зразок

Додаток
до колективного договору 
на 2018 рiк

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦI

РОЗДIЛ 1
Загальнi положення та визначення

1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивацiї персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб працiвникiв ____________ i досягнення цiлей Пiдприємства в умовах iснуючої економiчної ситуацiї в Українi.
1.2. Основними законодавчими документами формування "Положення про оплату працi" є:
- Кодекс законiв про працю України;
- Закон України "Про оплату працi";
- Закон України "Про охорону працi";
- Податковий кодекс України;
- Iнструкцiя зi статистики заробiтної плати, затверджена наказом Державного комiтету статистики України N 5 вiд 13.01.2004 р. зi змiнами та доповненнями.
1.3. Цим Положенням визначаються структура заробiтної плати, склад i джерела витрат на оплату працi.
Визначення:
1.4. Заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженнi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвнику за виконану ним роботу.
1.5. Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати - виплати, до яких належать виплати у
формi винагород за пiдсумками роботи за рiк, премiї за спецiальними системами та положеннями, компенсацiйнi та iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства України або якi провадяться понад установленi норми.

РОЗДIЛ 2
Порядок оплати працi працiвникiв

2.1. Оплата працi здiйснюється у виглядi нарахування й виплати працiвникам заробiтної плати i та iнших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України i цим Положенням.
2.2. Розмiр заробiтної плати працiвника залежить вiд складностi та умов виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та результатiв дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод (мiсяць) (ч. 2 ст. 94 КЗпП України).
Тобто критерiями рiвня оплати працi працiвникiв пiдприємства є:
- результати господарської дiяльностi та рiвень доходностi пiдприємства;
- внесок кожного працiвника з урахуванням фактично вiдпрацьованого часу i результатiв його роботи;
- посадовi оклади працiвникiв, визначенi на основi тарифної системи оплати працi вiдповiдно до норм чинного законодавства i штатного розкладу.
У мiсячну тарифну ставку (оклад) не включаються доплати, надбавки i гранти, iншi компенсацiйнi та соцiальнi виплати.
2.3. Заробiтна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мiнiмальний розмiр (ч. 1 ст. 95 КЗпП України) при виконанiй працiвником мiсячнiй, погодиннiй нормi працi (виконаному обсязi робiт).
2.4. У разi пiдвищення законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати Директор Пiдприємства зобов’язаний оновити мiжквалiфiкацiйнi (мiжпосадовi) спiввiдношення розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).
2.5. Джерелом коштiв на оплату працi є частина доходу та iншi кошти, одержанi у результатi господарської дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до чинного законодавства.
2.6. Працiвники Пiдприємства, що працюють за сумiсництвом, одержують заробiтну плату за фактично виконану роботу (ч. 1 ст. 102-1 КЗпП України).
2.7. Працiвникам Пiдприємства, якi виконують поряд зi своєю основною роботою додаткову роботу за iншою професiєю (посадою) чи обов'язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення вiд своєї основної роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад) або виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника (ч. 1 ст. 105 КЗпП України).
2.8. Заробiтна плата працiвникам Пiдприємства за весь час щорiчної вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки (ч. 3 ст. 115 КЗпП України).
2.9. Пiдставою для нарахування бухгалтерiєю заробiтної плати працiвникам за пiдсумками роботи за мiсяць є:
- Штатний розклад Пiдприємства;
- Табель облiку робочого часу;
- Акт виконаних робiт по трудовiй угодi;
- Наказ про нарахування iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- Наряд на виконання вiдрядних робiт.

РОЗДIЛ 3.
Системи оплати працi

3.1. 3 урахуванням специфiки, змiсту i напрямкiв господарської дiяльностi на пiдприємствi застосовуються тарифна система оплати працi iз почасовою та почасово-премiальною формою оплати працi.
Основною системою оплати працi на Пiдприємствi є почасово-премiальна, при якiй працiвникам оплачується фактично вiдпрацьований час, а також виплачуються премiї за результатами роботи за мiсяць. При цьому фактично вiдпрацьований час оплачується виходячи з встановленого окладу.

РОЗДIЛ 4.
Структура заробiтної плати

4.1. Основна заробiтна плата:
а) винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi за тарифними ставками (окладами), вiдрядними розцiнками робiтникiв та посадовими окладами керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв, включаючи в повному обсязi внутрiшнє сумiсництво;
б) оплата при переведеннi працiвника на нижчеоплачувану роботу у випадках i розмiрах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконаннi норм виробiтку та виготовленнi продукцiї, що виявилася браком, не з вини працiвника;
в) оплата працi за час перебування у вiдрядженнi (не включає вiдшкодування витрат у зв'язку з вiдрядженням: добових, вартостi проїзду, витрат на наймання житлового примiщення);
г) оплата працi (включаючи гонорари) працiвникiв, якi не перебувають у штатi пiдприємства (за умови, що розрахунки проводяться пiдприємством безпосередньо з працiвниками), за виконання робiт згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, включаючи договiр пiдряду (за винятком фiзичних осiб - суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi);
4.2. Додаткова заробiтна плата:
а) надбавки, доплати, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати за:
- сумiщення професiй (посад);
- виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв (у разi хвороби, перебування у вiдпустцi, з iнших причин) - до 100 % посадового окладу вiдсутнього працiвника (штатним заступникам керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства ця доплата не виплачується);
- iнтенсивнiсть працi - у розмiрi до 100 % посадового окладу (працiвникам керiвного складу пiдприємства);
- керiвництво бригадою;
- високу професiйну майстернiсть;
- високi досягнення в працi;
- знання та використання в роботi iноземної мови.
Надбавки за високi досягнення у працi та доплати за iнтенсивнiсть працi, високу професiйну майстернiсть скасовуються або зменшуються у разi несвоєчасного виконання завдань, погiршення якостi роботи, порушення трудової дисциплiни за рiшенням директора пiдприємства.
б) премiї та винагороди, що мають систематичний характер i пов’язанi з виконанням виробничих завдань (посадових обов’язкiв);
в) матерiальна допомога систематичного характеру, надається всiм або бiльшостi працiвникiв (перед виходом у вiдпустку для оздоровлення, у зв’язку з екологiчним станом, у разi тимчасової втрати працездатностi);
г) оплата роботи в надурочний час i у святковi та неробочi днi - у розмiрах та за розцiнками, установленими чинним законодавством;
д) оплата за невiдпрацьований час:
- оплата щорiчних (основної та додаткових) вiдпусток, оплата або суми грошових компенсацiй у разi невикористання додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей;
- оплата додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням та творчих вiдпусток;
- суми заробiтної плати, що зберiгаються за основним мiсцем роботи працiвникiв, за час їхнього навчання з вiдривом вiд виробництва в системi пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв.
4.3. Заохочувальнi i компенсацiйнi виплати, якi мають одноразовий характер та якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними актами норми:
а) винагороди та премiї:
- винагороди за пiдсумками роботи за рiк, щорiчнi винагороди за вислугу рокiв, стаж роботи;
- премiї за сприяння винахiдництву та рацiоналiзацiї, створення, освоєння та впровадження нової технiки i технологiї, уведення в дiю в строк i достроково виробничих потужностей та iншi;
- премiї за виконання важливих та особливо важливих завдань - у розмiрi до одного посадового окладу;
- одноразовi винагороди (заохочення), не пов’язанi з конкретними результатами працi, до ювiлейних та пам’ятних дат, як у грошовiй, так i натуральнiй формi;
4.4. Виплати соцiального характеру у грошовiй i натуральнiй формi:
- оплата або дотацiї на харчування працiвникiв, у тому числi в їдальнях, буфетах, кафе, ресторан;
- вартiсть путiвок працiвникам та членам їхнiх сiмей на лiкування та вiдпочинок, екскурсiї за рахунок коштiв пiдприємства;
- вартiсть проїзних квиткiв, якi персонально розподiляються мiж працiвниками.

РОЗДIЛ 5.
Перегляд та iндексацiя розмiру заробiтної плати

5.1. Розмiр заробiтної плати (посадовi оклади) переглядаються, як правило, один раз на рiк з урахуванням змiн у чинному законодавствi.
5.2. У перiод мiж переглядами розмiру заробiтної плати iндивiдуальна заробiтна плата iндексується згiдно з чинним законодавством.

РОЗДIЛ 6.
Строки i перiодичнiсть виплат заробiтної плати

6.1. Виплата заробiтної плати на Пiдприємствi проводиться в грошовiй формi в гривнях. Заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi в строки, встановленi даним Положенням, двiчi на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв:
- до 21 числа поточного мiсяця - виплачується заробiтна плата за першу половину мiсяця з 1 по 15;
- до 5 числа наступного мiсяця - виплачується заробiтна плата за другу половину мiсяця з 16 по 30 (31).
6.2. Якщо день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачується напередоднi.
6.3. У разi затримки виплати заробiтної плати на один i бiльше мiсяцiв, працiвникам проводиться нарахування та виплата компенсацiї втрати частини заробiтної плати у зв'язку з порушенням термiнiв її виплати.
6.4. За бажанням працiвникiв пiдприємство може здiйснювати виплату заробiтної плати через установи банкiв i поштовими переказами вiдповiдно до чинного законодавства.

РОЗДIЛ 7.
Обмеження розмiру утримань iз заробiтної плати

7.1. Утримання iз заробiтної плати працiвникiв здiйснюються тiльки у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.2. Розмiр утримань не може перевищувати граничних розмiрiв, передбачених чинним законодавством.

РОЗДIЛ 8.
Вiдповiдальнiсть

8.1. Директор Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за:
- забезпечення нарахування та виплати заробiтної плати вiдповiдно до чинного законодавства України та цього Положення;
- своєчасне затвердження та пiдписання документiв, що є пiдставою для нарахування заробiтної плати (штатний розклад, накази).

РОЗДIЛ 9.
Вирiшення трудових спорiв з питань оплати працi

9.1. Трудовi спори з питань оплати працi розглядаються i вирiшуються згiдно iз законодавством про трудовi спори.

Зразок

Додаток
до колективного договору
на 2018 рiк

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ

Це Положення розроблено вiдповiдно до Кодексу законiв про працю, Закону України "Про оплату працi", положень Колективного договору.
Система премiювання вводиться з метою посилення мотивацiї до працi працiвникiв з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу i змiцнення трудової дисциплiни.

1. Загальнi положення.
1.1. Премiювання працiвникiв пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до їх особистого вкладу в загальнi результати працi за пiдсумками роботи за мiсяць.
1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювiлейних та святкових дат може бути виплачена одноразова премiя.

2. Показники премiювання
2.1. За результатами роботи за мiсяць для визначення розмiру премiй враховується:
- виконання заходiв i завдань, передбачених виробничими планами i планами науково-дослiдних робiт;
- трудова дисциплiна.

3. Джерела, розмiри i порядок премiювання.
3.1. Премiювання працiвникiв пiдприємства здiйснюється за результатами роботи щомiсячно в межах фонду заробiтної плати, затвердженого кошторисом, у вiдсотках до посадового окладу, включаючи надбавки i доплати.
3.2. Iндивiдуальний розмiр премiй спiвробiтникам за виконання показникiв, зазначених у п. 2 цього Положення, встановлюється без обмежень i визначається:
- кожному працiвниковi за поданням керiвника вiддiлу;
- керiвнику вiддiлу за поданням заступника керiвника пiдприємства.
3.3. Премiювання керiвництва пiдприємства згiдно зi штатним розкладом здiйснюється щомiсячно в межах фонду заробiтної плати, затвердженого кошторисом, в порядку i розмiрах, визначених у пунктах 3.1 та 3.2 цього Положення.
3.4. Премiї не виплачуються за час вiдпусток, тимчасової непрацездатностi, навчання.
3.5. Працiвникам, якi вiдпрацювали неповний мiсяць з будь-яких поважних причин, передбачених трудовим законодавством, виплата премiй може здiйснюватися за фактично вiдпрацьований час.
3.6. Працiвники, що звiльнилися за власним бажанням або за iнiцiативою адмiнiстрацiї, на яких були накладенi адмiнiстративнi стягнення i якi не забезпечили своєчасне i якiсне виконання роботи, премiюванню не пiдлягають.
3.7. Керiвнику, його заступникам, керiвникам вiддiлiв надається право позбавляти премiї частково або повнiстю у разi порушення трудової, виробничої дисциплiни i внутрiшнього розпорядку.
3.8. Зниження розмiру премiї або позбавлення її повнiстю оформляється наказом по пiдприємству за той перiод, в якому було допущено порушення, iз зазначенням причини згiдно з доданим перелiком порушень.

4. Премiювання за виконання особливо важливої
роботи та з нагоди ювiлейних та святкових дат

4.1. Премiювання за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювiлейних та святкових дат з урахуванням особистого вкладу здiйснюється в кожному конкретному випадку за наказом керiвника пiдприємства.
4.2. Витрати на премiювання за виконання особливо важливої роботи здiйснюються в межах фонду заробiтної плати, затвердженого кошторисом.

5. Порядок i термiни премiювання
5.1. Проект наказу про премiювання працiвникiв пiдприємства готує вiддiл кадрiв i подає для розгляду керiвнику пiдприємства.
5.2. Премiя виплачується не пiзнiше термiну виплати зарплати за першу половину мiсяця, що настає за звiтним.

6. Перелiк порушень, за якi повнiстю або
частково здiйснюється позбавлення премiї

6.1. Порушення Правил внутрiшнього трудового розпорядку:
- систематичне запiзнення на роботу, вiдсутнiсть на робочому мiсцi без поважних причин до 3 годин
- позбавлення премiї до 25 %;
- невиконання завдань керiвникiв пiдроздiлiв i робiт - позбавлення премiї до 50 %;
- поява на робочому мiсцi в нетверезому станi - позбавлення премiї до 100 %;
- прогул, вiдсутнiсть на робочому мiсцi без поважних причин бiльше 3 годин - позбавлення премiї до 100 %.
6.2. Невиконання посадових та технологiчних iнструкцiй:
- повторне протягом трьох мiсяцiв пiсля попередження, але таке, що не не призвело до виготовлення браку, iнших фiнансових втрат i т. п. - позбавлення премiї до 25 %;
- таке, що призвело до виготовлення браку, iнших фiнансових втрат i т. п. - позбавлення премiї до 100 %.

Яна Лебединська

"Консультант бухгалтера" N 3 (847) 12 лютого 2018 року