Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо атестацiї робочих мiсць PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Якщо попередня атестацiя робочих мiсць за умовами працi проводилася у 2006 р., а чергова атестацiя - у груднi 2014 р., чи можна зарахувати працiвникам весь перiод роботи iз шкiдливими умовами працi мiж атестацiями, якщо є документ, який пiдтверджує, що за цей перiод умови працi не змiнювалися?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з пунктом 4 Порядку проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442, атестацiя проводиться атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству, органiзацiї в строки, передбаченi колективним договором, але не рiдше як один раз на п’ять рокiв.

Результати атестацiї (як вперше проведеної, так i чергової) застосовуються для обчислення стажу, який дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, упродовж п’яти рокiв пiсля затвердження її результатiв, за умови, якщо впродовж цього часу на пiдприємствi не змiнювалися докорiнно умови i характер працi (виробництво, робота, робоче мiсце), що дають право на призначення пенсiї за вiком на пiльгових умовах (п. 4.2 Порядку застосування Спискiв № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженого наказом Мiнпрацi України вiд 18.11.2005 р. № 383).

Тобто дата i термiн проведення чергової атестацiї визначаються з урахуванням того, що вона має бути завершена до закiнчення термiну попередньої атестацiї.

Отже, в разi порушення термiну проведення чергової атестацiї для зарахування перiодiв роботи працiвникiв, що перевищують п’ятирiчний перiод, немає пiдстав.

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 7 (1067), 21 лютого 2018 р.