Федерация профсоюзов Одесской области


Про припинення трудового договору в разi переведення працiвника PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Як припинити трудовi вiдносини з працiвником у зв’язку з його переведенням до iншого пiдприємства ?

Чи має право керiвник або уповноважений ним орган за новим мiсцем роботи передумати приймати працiвника на роботу?

Чи можна в такому разi встановлювати працiвниковi випробувальний термiн?

Чи потрiбно в трудовiй книжцi працiвника зазначати про переведення?

ВIДПОВIДЬ: Пунктом 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП передбачено, що пiдставою для припинення трудового договору є переведення працiвника за його згоди на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю.

Розiрванню трудового договору на пiдставi цiєї норми передують так званi "переговори" обох керiвникiв пiдприємств, причетних до переведення працiвника. Для переведення працiвника обидва керiвники або уповноваженi ними органи повиннi обмiнятися листами щодо погодження кандидатури на переведення.

Так, для припинення трудового договору в порядку переведення та захисту прав працiвника керiвник або уповноважений ним орган пiдприємства, куди переводиться працiвник, подає вiдповiдний лист-запит керiвниковi або уповноваженому ним органу пiдприємства, на якому працює працiвник, з проханням звiльнити його з роботи на пiдставi переведення вiдповiдно до п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Для припинення трудового договору у зв’язку з переведенням працiвник повинен подати заяву власниковi або уповноваженому ним органу пiдприємства, установи, органiзацiї, з яким вiн бажає припинити трудовi вiдносини, оскiльки законодавством вимагається згода власника або уповноваженого ним органу на припинення трудового договору в порядку переведення на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю.

На iншу роботу приймають також на пiдставi вiдповiдної заяви працiвника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення.

Законодавство передбачає гарантiї для працiвникiв у разi їхнього переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю.

Так, вiдповiдно до ст. 24 КЗпП особi, запрошенiй на роботу в порядку переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї за погодженням мiж керiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй, не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового договору.

Вiдповiдно до п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.92 р. № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорiв" у разi обґрунтованостi позову суд своїм рiшенням зобов’язує власника або уповноважений ним орган укласти трудовий договiр з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого дня (наступного пiсля дня звiльнення з попереднього мiсця роботи), якщо не було обумовлено iншої дати.

Отже, надсилаючи лист-запит колишньому власниковi або уповноваженому ним органу, потенцiйний власник або уповноважений ним орган бере на себе вiдповiдальнiсть щодо обов’язкового прийняття працiвника на роботу.

Вiдмова у прийняттi працiвника на роботу в такому разi буде порушенням трудового законодавства i може бути оскаржена в судовому порядку.

Якщо внаслiдок вiдмови у прийняттi на роботу або несвоєчасного укладення трудового договору працiвник мав вимушений прогул, оплата часу прогулу провадиться за нормами ч. 2 ст. 235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звiльненому працiвниковi.

Спори про вiдмову у прийняттi на роботу працiвникiв, запрошених на роботу в порядку переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї, розглядаються бзпосередньо районними, районними у мiстах, мiськими чи мiськрайонними судами (ч. 2 ст. 232 КЗпП).

Крiм того, до працiвника, прийнятого на роботу за переведенням, не може бути застосовано випробування (ч. 3 ст. 26 КЗпП).

Припинення трудового договору i прийняття на роботу мають бути оформленi наказами (розпорядженнями) вiдповiдних власникiв пiдприємств або уповноважених ними органiв про звiльнення працiвника з попереднього мiсця роботи та про прийняття його на нове мiсце роботи в порядку переведення з посиланням на п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП у погоджений сторонами строк.

Для переведення працiвника потрiбнi:

згода працiвника на таке переведення;

домовленiсть (згода) мiж власниками або уповноваженими ними особами зацiкавлених пiдприємств, установ, органiзацiй;

наявнiсть наказу (розпорядження) про переведення за попереднiм мiсцем роботи;

наказ (розпорядження) про прийняття на роботу з нового мiсця роботи.

Якщо дотримуватися таких умов, то переведення працiвника на iнше мiсце роботи вважатиметься таким, що проведене вiдповiдно до чинного трудового законодавства.

Якщо працiвника з будь-яких причин не влаштовує перехiд на iнше пiдприємство, установу, органiзацiю, вiн має право вiдмовитися вiд такого переведення. У цьому разi звiльнення за п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП буде неможливим.

Про переведення власником або уповноваженим ним органом оформлюється наказ (розпорядження), в якому зазначається прiзвище, iм’я, по батьковi працiвника, його посада, дата та пiдстава припинення трудового договору вiдповiдно до формулювання законодавства про працю з конкретним посиланням на статтю, пункт закону ("Звiльнений у зв’язку з переведенням на роботу на таке-то пiдприємство, п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України"),

Iнструкцiєю про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженою наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Мiн’юстi України 17.08.93 р. за № 110 (зi змiнами), передбачено, що до трудової книжки мають уноситися, зокрема, вiдомостi про переведення на iншу постiйну роботу.

Запис у трудовiй книжцi про переведення на iншу роботу має проводитися у точнiй вiдповiдностi до формулювання чинного законодавства з посиланням на вiдповiдну статтю, пункт закону.

Також до початку роботи власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

- роз’яснити працiвниковi його права й обов’язки та поiнформувати пiд пiдпис про умови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де вiн працюватиме, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їхнього впливу на здоров’я, його права на пiльги i компенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колективного договору;

- ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його потрiбними для роботи засобами;

- проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi i протипожежної охорони.

Головний спецiалiст,
Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 7 (1067), 21 лютого 2018 р.