Федерация профсоюзов Одесской области


Про оплату вимушеного прогулу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Як поновлюють працiвника на роботi вiдповiдно до судового рiшення? Як оплачують час вимушеного прогулу та чи вiдшкодовують моральну шкоду?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 235 КЗпП у разi звiльнення працiвника без законної пiдстави або незаконного переведення на iншу роботу, в тому числi у зв’язку з повiдомленням про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою, вiн має бути поновлений на попереднiй роботi органом, який розглядає трудовий спiр.

У разi винесення рiшення про поновлення на роботi орган, який розглядає трудовий спiр, одночасно ухвалює рiшення про, виплату працiвниковi середнього заробiтку за час вимушеного прогулу або рiзницi в заробiтку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про поновлення на роботi розглядається бiльш нiж один рiк не з вини працiвника, орган, який розглядає трудовий спiр, виносить рiшення про виплату середнього заробiтку за весь час вимушеного прогулу.

У разi визнання формулювання причини звiльнення неправильним або таким, що не вiдповiдає чинному законодавству, у випадках, якщо це не тягне за собою поновлення працiвника на роботi, орган, який розглядає трудовий спiр, зобов’язаний змiнити формулювання i зазначити в рiшеннi причину звiльнення вiдповiдно до формулювання чинного законодавства та з посиланням на вiдповiдну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне формулювання причини звiльнення в трудовiй книжцi перешкоджало працевлаштуванню працiвника, орган, який розглядає трудовий спiр, одночасно ухвалює рiшення про виплату йому середнього заробiтку за час вимушеного прогулу в порядку i на умовах, передбачених ч. 2 цiєї статтi.

За наявностi пiдстав для поновлення на роботi працiвника, який був звiльнений у зв’язку iз здiйсненим ним або членом його сiм’ї повiдомленням про порушення вимог Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою, та за його вiдмови вiд такого поновлення орган, який розглядає трудовий спiр, ухвалює рiшення про виплату йому компенсацiї в розмiрi шестимiсячного середнього заробiтку.

У разi затримки видачi трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працiвниковi виплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

Рiшення про поновлення на роботi незаконно звiльненого або переведеного на iншу роботу працiвника, винесене органом, який розглядає трудовий спiр, пiдлягає негайному виконанню.

Згiдно зi ст. 236 КЗпП в разi затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рiшення органу, який розглядав трудовий спiр про поновлення на роботi незаконно звiльненого або переведеного на iншу роботу працiвника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробiтку або рiзницi в заробiтку за час затримки.

Також вiдповiдно до ст. 237-237-1 КЗпП суд покладає на службову особу, винну в незаконному звiльненнi або переведеннi працiвника на iншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї у зв’язку з оплатою працiвниковi часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звiльнення чи переведення здiйснене з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рiшення суду про поновлення на роботi.

Вiдшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працiвниковi провадиться в тому разi, якщо порушення його законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язкiв i вимагає вiд нього додаткових зусиль для органiзацiї свого життя.

Порядок вiдшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 8 (1068), 28 лютого 2018 р.