Федерация профсоюзов Одесской области


Переведення працiвника на iншу роботу PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи може власник пiдприємства перевести працiвника на iншу роботу постiйно чи тимчасово без його згоди? Якщо це пiдприємство приватне, законодавство так само захищає права працiвника?

ВIДПОВIДЬ: Частиною 1 i 2 ст. 32 КЗпП передбачено, що переведення на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за згоди працiвника, за винятком випадкiв, передбачених ст. 33 КЗпП, та в iнших, випадках, передбачених законодавством.

Не вважається переведенням на iншу роботу i не потребує згоди працiвника перемiщення його на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї на iнше робоче мiсце, в iнший структурний пiдроздiл у тiй самiй мiсцевостi, доручення роботи на iншому механiзмi або агрегатi в межах спецiальностi, квалiфiкацiї чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права перемiщати працiвника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

Вiдповiдно до ст. 33 КЗпП тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згоди.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працiвника строком до одного мiсяця на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працiвниковi за станом здоров’я, лише для вiдвернення або лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй, виробничих аварiй, а також iнших обставин, якi ставлять або можуть поставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей, з оплатою працi за виконану роботу, але не нижчою вiд середнього заробiтку за попередньою роботою.

У випадках, зазначених ч. 2 цiєї статтi, забороняється тимчасове переведення на iншу роботу вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дитину з iнвалiднiстю або дитину вiком до шести рокiв, а також осiб вiком до 18 рокiв без їхньої згоди.

Також згiдно зi ст. 34 КЗпП простiй - це зупинення роботи, викликане вiдсутнiстю органiзацiйних або технiчних умов, потрiбних для виконання роботи, через непереборнi або iншi обставини.

У разi простою працiвники можуть бути переведенi за їхньої згоди з урахуванням спецiальностi i квалiфiкацiї на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї на весь час простою або на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, але в тiй самiй мiсцевостi на строк до одного мiсяця.

Вiдповiдно до ст. 4 КЗпП законодавство про працю складається з КЗпП та iнших актiв законодавства України, ухвалених вiдповiдно до нього.

За статтею 3 КЗпП законодавство про працю регулює трудовi вiдносини працiвникiв усiх пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi i галузевої належностi, а також осiб, якi працюють за трудовим договором з фiзичними особами.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 8 (1068), 28 лютого 2018 р.