Федерация профсоюзов Одесской области


Про оплату працi за час вiдсторонення вiд виконання посадових обов’язкiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Як оплатити працю працiвникiв за час вiдсторонення їх вiд виконання посадових обов’язкiв у разi закриття дисциплiнарного провадження без притягнення держслужбовця до дисциплiнарної вiдповiдальностi?

ВIДПОВIДЬ: З метою визначення ступеня вини, характеру i тяжкостi вчинених державними службовцями, якi обiймають посади державної служби категорiй Б i В, дисциплiнарних проступкiв та визначення питання щодо застосування до них дисциплiнарного стягнення, керiвником державної служби утворюється постiйно дiюча дисциплiнарна комiсiя з розгляду дисциплiнарних справ i за поданням цiєї дисциплiнарної комiсiї суб’єктом призначення iнiцiюється дисциплiнарне провадження.

На час дисциплiнарного провадження державний службовець може бути вiдсторонений вiд виконання посадових обов’язкiв (ч. 1 ст. 72 Закону України "Про державну службу", далi - Закон).

За частиною 2 ст. 72 Закону пiдставою для вiдсторонення державного службовця вiд виконання посадових обов’язкiв є невиконання або неналежне виконання ним посадових обов’язкiв, що могло призвести або призвело до людських жертв, заподiяло значну матерiальну чи моральну шкоду фiзичним або юридичним особам, державi, територiальнiй громадi.

Рiшення про вiдсторонення державного службовця вiд виконання посадових обов’язкiв ухвалює вiдповiдно керiвник державної служби або суб’єкт призначення.

Частиною 3 ст. 72 Закону визначено, що тривалiсть вiдсторонення державного службовця вiд виконання посадових обов’язкiв не може перевищувати часу дисциплiнарного провадження.

Державному службовцевi оплачується в розмiрi середньої заробiтної плати час вiдсторонення вiд виконання посадових обов’язкiв в установленому порядку лише в разi закриття дисциплiнарного провадження без притягнення його до дисциплiнарної вiдповiдальностi (ч. 1 ст. 72 Закону).

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 8 (1068), 28 лютого 2018 р.