Федерация профсоюзов Одесской области


Право на пенсiю за вислугу рокiв PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Народилася у 1968 р., маю 35 рокiв загального стажу з них - 25 рокiв працювала в геофiзичнiй розвiдувальнiй експедицiї. Загальний стаж зайнятостi безпосередньо в польових умовах на геологорозвiдувальних роботах, з виплатою польового забезпечення в експедицiї, становить 11 рокiв чотири мiсяцi. Чи маю право вийти на пенсiю за вислугу рокiв у 2018 р. (у 50 рокiв)?

ВIДПОВIДЬ: Пунктом 2-1 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058) збережено право на пенсiю за вислугу рокiв особам, якi на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй" (11 жовтня 2017 р.) мають вислугу рокiв та стаж, потрiбний для призначення пенсiї за вислугу рокiв, передбачений ст. 52, 54 i 55 Закону України вiд 05.11.91 р. № 1788 "Про пенсiйне забезпечення" (далi - Закон № 1788). Пенсiя за вислугу рокiв призначається пiсля звернення таких осiб до органiв Пенсiйного фонду з дотриманням умов, передбачених цим Законом.

Розмiр пенсiї за вислугу рокiв визначається вiдповiдно до ст. 27 i з урахуванням норм ст. 28 Закону № 1058. Тобто залежить вiд заробiтку особи, з якого сплачено страховi внески, та її страхового стажу.

Пунктом "б" ст. 55 Закону № 1788 визначено умови для призначення пенсiй працiвникам експедицiй, партiй, загонiв, дiльниць i бригад, безпосередньо зайнятим на польових геологорозвiдувальних, пошукових, топогграфо-геодезичних. геофiзичних, гiдрографiчних, гiдрологiчних. лiсовпорядних i розвiдувальних роботах.

Пенсiї таким особам призначаються пiсля досягнення 55 рокiв i за такого стажу роботи:

для чоловiкiв - не менш як 30 рокiв, з них не менш як 12 рокiв шiсть мiсяцiв на такiй роботi;

для жiнок - не менш як 25 рокiв, з них не менш як 10 рокiв на такiй роботi.

За вiдсутностi 25 та вiдповiдно 30 рокiв стажу роботи в перiод до 1 квiтня 2024 р. право на пенсiю за вислугу рокiв надається за наявностi стажу роботи в чоловiкiв - вiд 25 до 30 рокiв, у жiнок - вiд 20 до 25 рокiв.

При цьому до досягнення 55-рiчного вiку право на пенсiю за вислугу рокiв мають жiнки 1970 р. народження i старшi пiсля досягнення ними такого вiку:

50 рокiв - до 31 березня 1965 р. включно;

50 рокiв шести мiсяцiв - з 1 квiтня до 30 вересня 1965 р.;

51 року - з 1 жовтня 1965 до 31 березня 1966 р.;

51 року шести мiсяцiв - з 1 квiтня до 30 вересня 1966 р.;

52 рокiв - з 1 жовтня 1966 до 31 березня 1967 р.;

52 рокiв шести мiсяцiв - з 1 квiтня до 30 вересня 1967 р.;

53 рокiв - з 1 жовтня 1967 до 31 березня 1968 р.;

53 рокiв шести мiсяцiв -з 1 квiтня до 30 вересня 1968 р.;

54 рокiв - з 1 жовтня 1968 до 31 березня 1969 р.;

54 рокiв шести мiсяцiв - з 1 квiтня до 30 вересня 1969 р.

З урахуванням п. 2-1 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" Закону № 1058 для виходу на пенсiю за вислугу рокiв за досягнення названого пенсiйного вiку для Вас це 53 роки (якщо Ви народилися в перiод з 1 сiчня до 31 березня 1968 р.) чи навiть - 53 роки шiсть мiсяцiв (якщо Ви народилися в перiод з 1 квiтня до 30 вересня 1968 р.), потрiбно на 11 жовтня 2017 р. мати певний стаж роботи (21 рiк шiсть мiсяцiв, установлений на цю дату для жiнок) та стаж роботи за спецiальнiстю - 10 рокiв (установлений на цю дату для жiнок).

При цьому слiд зазначити, що пенсiя за вислугу рокiв призначається та виплачується в разi звiльнення з роботи, яка дає право на таку пенсiю.

Пiдстав для призначення Вам пенсiї у 2018 р. за досягнення 50:рiчного вiку немає.

Крiм того, слiд зауважити, що правом на пенсiю за вислугу рокiв користуються незалежно вiд найменування професiї (посади) працiвники експедицiй, партiй, загонiв, дiльниць i бригад, безпосередньо зайнятi на польових геологорозвiдувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофiзичних, гiдрологiчних, лiсовпорядних i розвiдувальних роботах.

Перелiк видiв робiт, якi безпосередньо виконуються в польових умовах працiвниками експедицiй, партiй, загонiв, дiльниць i бригад пiд час проведення таких робiт, наведений у листi Мiнiстерства соцiального захисту населення i Державного комiтету України по геологiї i використанню надр вiд 15.04.94 р. № 01-3/310-02-2, вiд 14.04.94 р. № 10-1/42 (додаток).

Працiвники, якi сприяють виконанню геологорозвiдувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофiзичних, гiдрографiчних, гiдрологiчних, лiсовпорядних i розвiдувальних робiт (бухгалтер, слюсар-сантехнiк. токар, кочегар, паяльщик, комiрник, кастелянша. медсестра, сторож, прибиральниця тощо), але безпосередньо не зайнятi на цих роботах, права на пенсiю за вислугу рокiв не мають.

Не мають права на пенсiю за вислугу рокiв i водiї автомобiлiв, зайнятi на мiжмiських перевезеннях вантажiв до мiсця дислокацiї польових баз експедицiй, партiй, загонiв, дiльниць i бригад.

Слюсарi з ремонту автомобiлiв та електромонтери з ремонту i обслуговування електрообладнайня користуються правом на пенсiю за вислугу рокiв за умови, що ремонтують технiчне обладнання та автомобiлi в польових умовах.

Як зазначалося вище, умовою, потрiбною для визначення права йа пенсiю за вислугу рокiв, є виконання геологорозвiдувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофiзичних, гiдрографiчних, гiдрологiчних, лiсовпорядних i розвiдувальних робiт у польових умовах.

Критерiєм зайнятостi працiвникiв у польових умовах є факт одержання ними польового забезпечення або надбавки, яка виплачувалася з 1980 р. працiвникам у разi щоденного їхнього виїзду на об'єкти польових робiт, розташованi на значнiй вiдстанi вiд мiсця базування.

Ураховуючи, що польове забезпечення до 1980 р. виплачувалося не всiм категорiям працiвникiв пiд час їхньої роботи в польових умовах, то для працiвникiв стацiонарних органiзацiй, якi виконували геологорозвiдувальнi, пошуковi, топографо-геодезичнi, геофiзичнi, гiдрографiчнi, гiдрологiчнi, лiсовпоряднi i розвiдувальнi роботи безпосередньо в польових умовах, але щоденно поверталися на базу стацiонарної органiзацiї, а також працiвникiв iз числа мiсцевих жителiв, якi також працювали безпосередньо на зазначених роботах i не одержували польового забезпечення, для пiдтвердження стажу роботи в польових умовах слiд подати довiдку з посиланням на пiдтверднi документи. Ця довiдка видається пiдприємством (органiзацiєю) за рiшенням спецiальної комiсiї, утвореної наказом пiдприємства (органiзацiї).

У довiдках про характер виконуваної роботи має бути зазначено:

- на яких роботах, перелiчених п. "б" ст. 55 Закону № 1788, та на виконаннi яких робiт, зазначених у Перелiку, був зайнятий працiвник;

- у якому структурному пiдроздiлi (експедицiї, партiї, загонi, дiльницi, бригадi) проходила робота;

- назву професiї (посади);

- тривалiсть стажу на геологорозвiдувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофiзичних, гiдрографiчних, гiдрологiчних, лiсовпорядних i розвiдувальних роботах.

Данi про характер виконуваної роботи мають пiдтверджуватися документами того часу, коли виконувалася робота. Показання свiдкiв до уваги не беруться.

Додаток

Перелiк
видiв робiт, якi виконуються безпосередньо
в польових умовах працiвниками експедицiй,
партiй, загонiв, дiльниць i бригад при проведеннi
польових геологорозвiдувальних, пошукових,
топографо-геодезичних, геофiзичних,
гiдрографiчних, гiдрологiчних, лiсовпорядних
i розвiдувальних робiт

1. Пiдготовчий етап до проведення геологорозвiдувальних робiт.

2. Геологозйомчi роботи.

3. Гiдрогеологiчнi, геоекологiчнi та iнженерно-геологiчнi роботи.

4. Гiрничо-прохiдницькi роботи.

5. Бурiння свердловин, крiплення їх стовбура та приготування бурового розчину.

6. Випробування корисних копалин.

7. Лабораторнi дослiдження корисних копалин i гiрських порiд в польових умовах.

8. Маркшейдерськi роботи.

9. Камеральне опрацювання робiт в польових умовах.

10. Вишкомонтажнi роботи та роботи по обладнанню гирла свердловин.

11. Будiвництво лiнiй електропередач та тимчасових споруд на мiрцi проведення польових геологорозвiдувальних робiт.

12. Робота на технологiчному транспортi, а також обслуговування i ремонт устаткування, обладнання, яке використовується на мiсцi польових робiт.

13. Виконання робiт по рекультивацiї земель пiсля закiнчення комплексу геологорозвiдувальних робiт.

14. Лiквiдацiя геологорозвiдувальних робiт в польових умовах.

Заступник директора,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 8 (1068), 28 лютого 2018 р.