Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо затвердження результатiв атестацiї робочих мiсць PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Вiддiл регулювання умов i охорони працi

 

ПИТАННЯ: У яких установах треба обов’язково узгоджувати пiдсумки проведення атестацiї у 2017 р. та до яких установ подавати матерiали? Якщо для кiлькох професiй пiдтверджується право на пiльгове пенсiйне забезпечення за Списком № 2, чи має право Пенсiйний фонд вимагати затвердження результатiв атестацiї управлiнням Держпрацi i чи не втратять працiвники пiльговий стаж через вiдсутнiсть такого затвердження ?

ВIДПОВIДЬ: Затвердження результатiв атестацiї робочих мiсць за умовами працi територiальними органами Державної служби з питань працi чинним законодавством не передбачене.

Пiдставою для зарахування перiодiв роботи до пiльгового стажу є трудова книжка iз оформленими належним чином записами про обiйману посаду i перiод виконуваної роботи, виписка iз наказу по пiдприємству про проведення атестацiї на вiдповiдному робочому мiсцi. Крiм того, за вiдсутностi в трудовiй книжцi вiдомостей, що визначають право на пенсiю на пiльгових умовах, надається уточнююча довiдка, передбачена п. 20 Порядку пiдтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсiй за вiдсутностi трудової книжки або вiдповiдних записiв у нiй, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.93 р. № 637.

Отже, тiльки наказ про результати атестацiї робочих мiсць вiдповiдного пiдприємства є пiдставою для пiдтвердження впродовж певного п'ятирiчного перiоду умов працi, якi дають право на призначення пiльгової пенсiї.

Головний спецiалiст,
Тетяна ХОРОМСЬКА

"Праця i зарплата" N 10 (1070), 14 березня 2018 р.