Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо матерiальної допомоги PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов пр

ПИТАННЯ: Чи можна одержати матерiальну допомогу (в тому числi на оздоровлення) в бюджетнiй установi? Чи має бути це прописано колективним договором? Якими державними документами слiд керуватися?

 

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 8 Закону України "Про оплату працi" умови i розмiри оплати працi працiвникiв установ й органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Умови оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери" (далi - постанова № 1298).

На виконання п. 6 постанови № 1298 мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади було розроблено i затверджено конкретнi умови оплати працi та розмiри посадових окладiв (ставок заробiтної плати) працiвникiв пiдвiдомчих бюджетних установ, закладiв та органiзацiй вiдповiдно до Єдиної тарифної сiтки з урахуванням складностi, вiдповiдальностi та специфiки їхньої роботи.

За пунктом 4 постанови № 1298 керiвникам закладiв та установ надано право в межах фонду заробiтної плати, затвердженого в кошторисах, надавати працiвникам матерiальну допомогу, в тому числi на оздоровлення. в сумi не бiльш нiж один посадовий оклад на рiк, за винятком матерiальної допомоги на поховання.

Також з метою пiдвищення соцiального захисту низькооплачуваної категорiї працiвникiв було ухвалено Закон України вiд 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон № 1774), яким приводиться поняття мiнiмальної заробiтної плати до європейської практики та мiжнародних норм, що дозволить пiдвищувати розмiр мiнiмальної заробiтної плати бiльш швидкими темпами.

Вiдповiдно до ст. 96 КЗпП (у редакцiї Закону № 1774) та ч. 6 ст. 6 Закону України "Про оплату працi" мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмiрi, не меншому за прожитковий мiнiмум, установлений для працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.

З урахуванням викладеного та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016 р. № 1037 "Про оплату працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери" з 1 сiчня 2018 р. посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду, визначеного в розмiрi прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня календарного року, який у 2018 р. становить 1762 грн.

При цьому керiвникам установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення зрiвнялiвки в розмiрах заробiтної плати доручено забезпечити в межах фонду оплати працi диференцiацiю заробiтної плати працiвникiв, якi одержують заробiтну плату на рiвнi мiнiмальної заробiтної плати, за рахунок установлення доплат, надбавок, премiй залежно вiд складностi, вiдповiдальностi та умов виконуваної роботи, квалiфiкацiї працiвника, результатiв його працi.

На виконання Плану прiоритетних дiй уряду на 2017 р., затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.2017 р. № 275-р, Мiнсоцполiтики України опрацьовується проект нормативно-правового акта з питань вдосконалення умов оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери, зокрема новi пiдходи до побудови ЄТС, яка передбачає диференцiацiю посадових окладiв (тарифних ставок) за групами оплати працi з урахуванням оцiнки освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня та складностi роботи, та пiдгрупами оплати працi з урахуванням таких критерiїв, як якiсть, оперативнiсть виконання працiвником поставленого завдання, здатнiсть ухвалювати самостiйнi рiшення, iнiцiативнiсть тощо.

Це дозволить забезпечити взаємозв’язок мiж оплатою працi i її реальними результатами, пiдвищити зацiкавленiсть працiвникiв у досягненнi високих результатiв працi.

Заступник директора,
Алла ЛИТВИН

"Праця i зарплата" N 12 (1072), 28 березня 2018 р.