Федерация профсоюзов Одесской области


Про змiну умов оплати працi PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи має право керiвник пiдприємства в односторонньому порядку, без попередження працiвника та без погодження з головою правлiння засновника (як цього вимагає статут) ухвалювати рiшення про зменшення йому коефiцiєнта для визначення посадового окладу, на пiдставi якого нараховувалася зарплата, порiвняно з тим, що був застосований до посадового окладу, зазначеного у затвердженому i погодженому штатному розписi пiд час призначення на посаду? Чи може така зарплата бути нижчою за мiнiмальну?

 

ВIДПОВIДЬ: Статтею 21 Закону України "Про оплату працi" (далi - Закон) визначено, що працiвник має право на оплату своєї працi вiдповiдно до актiв законодавства i колективного договору на пiдставi укладеного трудового договору.

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Згiдно зi ст. 29 Закону пiд час укладання з працiвником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його вiдома умови оплати працi, розмiри, порядок i строки виплати заробiтної плати, пiдстави, згiдно з якими можуть провадитися вiдрахування у випадках, передбачених законодавством.

Про новi або змiну чинних умов оплати працi в бiк погiршення роботодавець повинен повiдомити працiвника не пiзнiше як за два мiсяцi до їхнього запровадження або змiни.

Також має враховуватися норма ст. 30 Закону, якою визначено, що пiд час кожної виплати заробiтної плати роботодавець повинен повiдомити працiвника проданi, що належать до перiоду, за який провадиться оплата працi, щодо загальної суми заробiтної плати з розшифровкою за видами виплат, розмiру i пiдстави вiдрахувань iз заробiтної плати та суму заробiтної плати, що належить до виплати.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити достовiрний облiк виконуваної працiвником роботи i бухгалтерський облiк витрат на оплату працi у встановленому порядку.

Тобто за виконану роботу працiвниковi нараховується заробiтна плата згiдно з трудовим та колективним договором.

Умови i розмiри оплати працi пiдприємства госпрозрахункової сфери, в тому числi державнi, вiдповiдно до ст. 15 Закону встановлюють самостiйно в колективному договорi, дотримуючись норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територiальними) угодами. Якщо колективний договiр на пiдприємствi не укладений, роботодавець зобов’язаний погодити цi питання з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником), що представляє iнтереси бiльшостi працiвникiв, а в разi його вiдсутностi - з iншим уповноваженим на представництво органом.

За статтею 22 Закону суб'єкти органiзацiї оплати працi не мають права в односторонньому порядку ухвалювати рiшення з питань оплати працi, що погiршують умови, встановленi законодавством, угодами i колективними договорами.

Крiм того, пiд час визначення оплати працi в колективному i трудовому договорi мають ураховуватися норми законодавчих актiв, зокрема щодо державних гарантiй з оплати працi.

Вiдповiдно до ст. 3-1 Закону розмiр заробiтної плати працiвника за повнiстю виконану мiсячну (годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальної заробiтної плати.

Частиною 3 ст. 3-1 Закону встановлено: якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, роботодавець проводить доплату до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, яка виплачується щомiсячно одночасно з виплатою заробiтної плати.

Отже, в разi виконання працiвником мiсячної норми працi йому мають нарахувати заробiтну плату, не нижчу вiд мiнiмальної заробiтної плати.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 12 (1072), 28 березня 2018 р.