Федерация профсоюзов Одесской области


Щодо премiювання працiвникiв, до яких було застосовано дисциплiнарне стягнення PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов прац

ПИТАННЯ: Чи можна позбавляти працiвника, якому було оголошено догану, премiювальних виплат за виконання виробничих показникiв?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 15 Закону України "Про оплату працi" форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат установлюються пiдприємствами самостiйно в колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територiальними) угодами.

Отже, законодавством надано право пiдприємствам самостiйно визначати умови та розмiри премiювання.

З урахуванням викладеного однiєю зi складових чистин чинної на пiдприємствi системи оплати працi має бути положення про премiювання.

У положеннi про премiювання визначено коло працiвникiв, на яких поширюється чиннiсть премiальної системи, показники та умови премiювання щодо кожної категорiї працiвникiв. Показники премiювання визначають право на одержання премiї та її розмiр.

Положенням про премiювання мають визначатися виробничi та iншi упущення, за якi працiвники позбавляються премiї повнiстю або частково. Одним iз таких показникiв може бути порушення працiвником трудової дисциплiни.

Згiдно зi ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисциплiни до працiвника може бути застосовано такий вид стягнення як догана.

Положенням про премiювання може бути передбачено, що у зв’язку з винесенням працiвниковi догани за порушення трудової дисциплiни розмiр премiї зменшується або працiвник позбавляється права на її одержання.

Якщо положенням про премiювання не передбачено такої умови, то виробничi премiї в перiод дiї дисциплiнарного стягнення мають виплачуватися, оскiльки вони є не заохочувальними виплатами, а додатковою заробiтною платою.

За частиною 3 ст. 151 КЗпП забороняється впродовж строку дисциплiнарного стягнення застосовувати до працiвника будь-яке заохочення. До премiй, якi застосовуються як заходи заохочення, можна вiднести тi, якi виплачуються'у зв’язку з пам’ятними, ювiлейними датами тощо.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 12 (1072), 28 березня 2018 р.