Федерация профсоюзов Одесской области


Про iндексацiю заробiтної плати PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент рiвня життя та монiторингу соцiального розвитку

ПИТАННЯ: Чи нараховується та виплачується iндексацiя працiвникам центру реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю, якi працюють на 0,5 ставки згiдно зi штатним розписом? Чи правильно пiд час розрахунку iндексацiї суму розрахованої iндексацiї множити на 0,5 ставки?

 

Як визначити базовий мiсяць для подальшого нарахування та виплати iндексацiї, якщо останнє пiдвищення окладiв вiдбулося в сiчнi 2018 р. для всiх працiвникiв центру? Яку суму iндексацiї слiд було нарахувати працiвникам у сiчнi 2018 р.?

Чи правильно визначати рiзницю пiдвищення зарплати (мiж сiчнем 2018 i груднем 2017 р.) та зiставляти її з можливою iндексацiєю, яка була у груднi 2017 р.?

Що включає поняття "неповний робочий час"? Чи пiдпадають пiд це поняття працiвники, якi працюють на 0,5 ставки?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 5 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (зi змiнами, далi - Порядок), у разi пiдвищення грошових доходiв у мiсяцi, в якому вiдбувається таке пiдвищення, значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100%.

Iндекс споживчих цiн для подальшої iндексацiї обчислюється з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення грошових доходiв населення.

Сума iндексацiї в мiсяцi пiдвищення грошового доходу не нараховується, якщо розмiр пiдвищення доходу перевищує суму iндексацiї, що склалася в мiсяцi пiдвищення доходу.

Якщо розмiр пiдвищення грошового доходу не перевищує суми iндексацiї в мiсяцi пiдвищення доходу, iндексацiя в цьому мiсяцi визначається з урахуванням розмiру пiдвищення доходу i розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення доходу.

Якщо вiдбувається пiдвищення тарифної ставки (окладу), в мiсяцi пiдвищення враховуються всi складовi заробiтної плати, якi не мають одноразового характеру. Якщо вiдбулося зростання заробiтної плати за рахунок iнших її складових, без пiдвищення тарифних ставок (окладiв), iндексацiя не зменшується на розмiр пiдвищення заробiтної плати. Право працiвника на проведення iндексацiї слiд визначити за кожною посадою.

При цьому пунктом 4 Порядку передбачено: якщо особа працює неповний робочий час, iндексацiя визначається iз розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Ця норма стосується працiвникiв, якi перебували у вiдпустцi, хворiли, були у вiдрядженнi або працюють на умовах неповного робочого часу тощо.

Отже, якщо працiвник працює на 0,5 старки, сума iндексацiї визначається iз повного робочого часу, а виплачується пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

З 1 сiчня 2018 р. працiвникам бюджетної сфери було пiдвищено посадовi оклади (тарифнi ставки). Якщо пiдвищення заробiтної плати працiвникiв центру реабiлiтацiї перевищило суму iндексацiї, що мала нараховуватиря в сiчнi 2018 р., iндексацiя не нараховується. Якщо таке пiдвищення менш нiж сума iндексацiї, iндексацiя зменшується на суму пiдвищення заробiтної плати.

Iндекс споживчих цiн для подальшої iндексацiї обчислюється з наступного мiсяця, тобто з лютого 2018 р.

Головний спецiалiст,
Жанна ЛАВРЕНТЬЄВА

"Праця i зарплата" N 12 (1072), 28 березня 2018 р.