Федерация профсоюзов Одесской области


Право на грошову компенсацiю за невикористану вiдпустку PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

ПИТАННЯ: Працюю у професiйно-технiчному навчальному закладi психологом (10 рокiв). Перебуваючи в черговiй вiдпустцi (56 к. д.), хворiв 17 днiв. Пiсля закiнчення вiдпустки став до роботи, але вiдпустку не продовжував. Чи можу одержати грошову компенсацiю за невикористану вiдпустку (17 днiв), оскiльки основну її частину (24 к.д.) використав?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 6 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) щорiчна основна вiдпустка надається працiвникам тривалiстю не менш як 24 календарних днi за вiдпрацьований робочий рiк, що вiдлiчується з дня укладення трудового договору.

Керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю до 56 календарних днiв у порядку, затверджуваному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвним працiвникам навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам та науковим працiвникам затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.97 р. № 346 (далi - Порядок).

Пунктом 5 Порядку передбачено, що на бажання керiвних працiвникiв навчальних закладiв та установ освiти, навчальних (педагогiчних) частин (пiдроздiлiв) iнших установ i закладiв, педагогiчних, науково-педагогiчних працiвникiв та наукових працiвникiв частина щорiчної основної вiдпустки, якщо вона надається за 1996-1997 i наступнi робочi роки, замiнюється грошовою компенсацiєю за можливостi забезпечення їх у вiдповiдний перiод роботою. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної основної вiдпустки не має бути менш нiж 24 календарних днi.

Це положення кореспондується iз нормою ст. 24 Закону, ч. 4 якої передбачено, що на бажання працiвника частина щорiчної вiдпустки замiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпусток має бути не менш нiж 24 календарних днi.

Тобто основною умовою для отримання грошової компенсацiї за частину щорiчної вiдпустки є фактичне використання працiвником в обов’язковому порядку 24 календарних днiв щорiчної вiдпустки.

Наприклад, у наведеному в листi випадку тривалiсть щорiчної вiдпустки працiвника становить 56 календарних днiв, з яких вiн фактично використав 39 календарних днiв i вiдповiдно 17 - залишилися невикористаними через тещо на час такої вiдпустки припала тимчасова непрацездатнiсть.

Отже, на бажання працiвника (за його письмовою заявою) за невикористанi днi щорiчної вiдпустки (17 календарних днiв) йому має бути виплачено грошову компенсацiю.

Вiталiна КОРКУШКО,
завiдувач сектору

"Праця i зарплата" N 12 (1072), 28 березня 2018 р.