--return-- Охорона працi пiд час експлуатацiї та ремонту комп'ютерiв 
Охорона працi пiд час експлуатацiї та ремонту комп'ютерiв Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умови працi
Вiддiл регулювання умов та охорони працi

 

ПИТАННЯ: Якi вимоги до органiзацiї робочого мiсця з обслуговування, ремонту та налагодження комп'ютерiв на пiдприємствi? Якi вимоги безпеки пiд час обслуговування, ремонту та налагодження комп'ютерiв?

ВIДПОВIДЬ: Робочi мiсця працiвникiв, обладнанi персональними комп'ютерами, мають вiдповiдати вимогам Правил охорони працi пiд час експлуатацiї електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 26.03.2010 р. № 65 (далi - Правила). Згiдно з п. 6.5 Правил обслуговувати, ремонтувати та налагоджувати ЕОМ з ВДТ i ПП безпосередньо на робочому мiсцi оператора не допускається. Проте вимоги Правил не поширюються на робочi мiсця працiвникiв, якi обслуговують, ремонтують i налагоджують ЕОМ з ВДТ i ПП. Також не допускаються до роботи особи, що в установленому порядку не пройшли навчання, iнструктажу та перевiрки знань з охорони працi, пожежної безпеки та Правил. Навчання i перевiрка знань з питань охорони працi на пiдприємствi проводиться вiдповiдно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi, затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 26.01.2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Начальник вiддiлу,
Сергiй РЯБОКОНЬ

"Праця i зарплата" N 13 (1025), 05 квiтня 2017 р.