Щодо оплати часу вiдрядження Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ 1: Яким мав бути розрахунковий перiод для обчислення середньої зарплати, якщо працiвникiв було прийнято на роботу 10 серпня та 15 вересня 2016 p., а направлено у вiдрядження 18 жовтня 2016 р.?

ВIДПОВIДЬ 1: За абзацом третiм п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100, в усiх випадках збереження середньої заробiтної плати, крiм оплати часу вiдпусток i виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки, середньомiсячна заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за останнi два календарних мiсяцi роботи, що передують подiї, з якою пов'язана вiдповiдна виплата.

Працiвникам, якi пропрацювали на пiдприємствi, в установi, органiзацiї менш як два календарних мiсяцi, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично вiдпрацьований час.

Отже, якщо працiвника було прийнято на роботу 10 серпня 2016 p., а вiдправлено у вiдрядження 18 жовтня, то розрахунки мали проводитися виходячи iз заробiтної плати за фактично вiдпрацьованi днi серпня i вересня 2016 р.

Якщо працiвника було прийнято на роботу 15 вересня 2016 p., а направлено у вiдрядження 18 жовтня, то розрахунок середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдрядження мав проводитися виходячи iз заробiтної плати за фактично вiдпрацьованi днi впродовж вересня i жовтня 2016 р.

ПИТАННЯ 2: Чи потрiбно для держслужбовцiв застосовувати положения ст. 121 КЗпП про оплату часу вiдрядження за бiльшим з показникiв?

ВIДПОВIДЬ 2: Щодо оплати часу вiдрядження державним службовцям, то ст. 42 Закону України «Про державну службу» (далi - Закон) установлено, що за державним службовцем на весь перiод вiдрядження зберiгається його посада i заробiтна плата.

Згiдно зi ст. 3 Закону вiдносини, що виникають у зв'язку iз вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, регулює Закон.

За статтею 5 Закону норми законодавства про працю поширюються на державних службовцiв щодо вiдносин, не врегульованих цим Законом.

Ураховуючи викладене, положення ст. 121 КЗпП пiд час направлення державних службовцiв у вiдрядження не застосовуються, оскiльки питання оплати часу вiдрядження державних службовцiв урегульоване ст. 42 Закону.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 14 (1026), 12 квiтня 2017 р.