Коригування середньої зарплати Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Як проводити коригування середньої зарплати для розрахунку сум за час вiдпустки, якщо працiвник упродовж 12 мiсяцiв двiчi був переведений на вищеоплачувану посаду i в цей самий час проводилося пiдвищення всiх посадових окладiв?

 

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з п. 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), у разi, пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригується на коефiцiєнт пiдвищення тарифних ставок, посадових окладiв.

Коефiцiєнт, на який потрiбно прокоригувати виплати, якi враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, розраховуються дiленням окладу (тарифної ставки), встановленого пiсля пiдвищення, на оклад (тарифну ставку) до пiдвищення.

У разi змiни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працiвникам у зв'язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на iншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробiтної плати не провадиться.

На госпрозрахункових пiдприємствах i в органiзацiях коригування заробiтної плати та iнших виплат провадиться з урахуванням їхнiх фiнансових можливостей. Порядком передбачено можливiсть зменшення коефiцiєнта коригування. Наказ про зменшення коефiцiєнта коригування для всiх працiвникiв пiдприємства погоджується з профспiлковим комiтетом або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

У разi переведення працiвника на вищеоплачувану посаду коригування буде проведене, якщо за цiєю посадою вiдбулося пiдвищення розмiру окладу в розрахунковому перiодi.

Якщо пiдвищення посадового окладу вiдбулося в мiсяцi, в якому працiвника було переведено на вищу посаду, коригування не проводиться.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.