Про розрахунок середньої зарплати Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: На пiдприємствi у травнi 2016 р. виплатили премiю за результатами роботи за 2015 р., у вереснi - за результатами роботи у першому кварталi 2016 р. До яких мiсяцiв та в якому розмiрi слiд включити в розрахунок середньої зарплати цi премiї, якщо працiвниковi надається вiдпустка (вiдрядження) у жовтнi 2016 р. (лютому 2017 p.)?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок), премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату. Премiї, якi виплачуються за квартал i бiльш тривалий промiжок часу, для обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi включаються в заробiток в частинi, що вiдповiдає кiлькостi мiсяцiв у розрахунковому перiодi. Якщо число робочих днiв у розрахунковому перiодi вiдпрацьоване неповнiстю, премiї пiд час обчислення середньої заробiтної плати за останнi два календарних мiсяцi враховуються пропорцiйно до часу, вiдпрацьованого в розрахунковому перiодi.

Тобто квартальна премiя (винагорода), виплачена в розрахунковому перiодi (два мiсяцi), враховується для обчислення середньої заробiтної плати у частинi 2/3 нарахованої суми.

Якщо працiвником неповнiстю вiдпрацьовано робочi днi розрахункового перiоду, то 2/3 винагороди враховуються пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.

Отже, премiя за перший квартал, яка була виплачена у вереснi 2016 р., мала враховуватися всiєю сумою пiд час надання працiвниковi вiдпустки у жовтнi 2016 р.

У разi направлення працiвника у вiдрядження у жовтнi й листопадi 2016 р. пiд час обчислення середньої заробiтної плати премiя за перший квартал, виплачена у вереснi 2016 р., мала враховуватися як 1/3 суми премiї до кожного розрахункового мiсяця. У разi направлення працiвника у вiдрядження у груднi 2016 р. премiя не буде враховуватися, оскiльки виплачена не в розрахункових мiсяцях.

Щодо врахування винагороди (премiї) за результатами роботи за рiк, то згiдно з п. 3 Порядку вона зараховується до середнього заробiтку додаванням до заробiтку кожного мiсяця розрахункового перiоду 1/12 винагороди, виплаченої в поточному роцi за попереднiй рiк.

Отже, премiя за результатами роботи за 2015 p., яка була виплачена у травнi 2016 р., мала враховуватися всiєю сумою пiд час надання вiдпустки впродовж 2016 р., у тому числi й у жовтнi 2016 р., та як 1/12 до розрахункових мiсяцiв у разi направлення працiвника у вiдрядження у жовтнi 2016 р. У разi надання працiвниковi вiдпустки в лютому 2017 р. ця премiя враховуватися не буде.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.