Установлення iндивiдуального графiка роботи Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Працюю iнженером-механiком господарського вiддiлу комунального пiдприємства виконавчого органу мiськради. З листопада 2016 р. за iнiцiативою роботодавця менi встановлено iндивiдуальний графiк роботи: з 6.00 до 10.00 та з 18.00 до 22.00 - усього 8 год, про що видано наказ. Чи є правомiрним установлення такого графiка? Якi особливостi оплати працi за таким графiком роботи?

 

ВIДПОВIДЬ: За статтею 60 КЗпП на роботах з особливими умовами i характером працi в порядку i випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути подiлений на частини з тiєю умовзю, щоб загальна тривалiсть роботи не перевищувала встановленої тривалостi робочого дня.

Iз цiєї норми випливає, що подiл робочого дня на частини застосовується тiльки на роботах з особливими умовами i характером працi в порядку i випадках, передбачених законодавством.

Цей режим застосовується в таких галузях господарства, де обсяг робiт нерiвномiрно розподiляється впродовж дня i не може бути розподiлений рiвномiрно (наприклад, водiї мiського транспорту, робота яких iнтенсивна вранцi та ввечерi, в години пiк, удень водiї вiдпочивають; для тваринникiв час годiвлi i доїння корiв призначається в певний час). На таких роботах робочий день може бути подiлений на частини з умовою, що загальна тривалiсть роботи не перевищуватиме встановленої тривалостi робочого дня i 40 год на тиждень.

Подiл робочого дня на частини означає можливiсть установлення перерви в роботi, бiльшої вiд двох годин.

Роботи, на яких застосовується такий режим, порядок подiлу робочого дня на частини та компенсацiйнi виплати мають бути визначенi в колективному договорi, оскiльки ст. 7 Закону України «Про колективнi договори i угоди» передбачено, що в колективному договорi встановлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин, зокрема режиму роботи, тривалостi робочого часу i вiдпочинку.

Отже, запровадження такого режиму роботи, як подiл робочого дня на частини, узгоджується з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї, а порядок його застосування та види робiт, на яких вiн застосовується, мають бути визначенi в колективному договорi.

Також слiд зазначити: якщо працiвник працював за iншим режимом роботи, пiд час переведення його на такий режим роботи, як подiл робочого дня на частини, роботодавець зобов'язаний повiдомити працiвника не менш як за два мiсяцi про такi змiни вiдповiдно до ст. 32 КЗпП.

Щодо особливостей оплати працi в разi подiлу робочого дня на частини, то норма, якою передбачалася доплата до 30% тарифної ставки (окладу) i втратила чиннiсть. Визначення розмiру вiдповiдної доплати залежить вiд повноважень сторiн колективного договору.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" N 14 (1026), 12 квiтня 2017 р.