Щодо збереження мiсця роботи та середнього заробiтку за призваними працiвниками Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи зобов'язаний роботодавець зберiгати мiсце роботи, посаду i середнiй заробiток працiвниковi, прийнятому на вiйськову службу за контрактом не в перiод чергової часткової мобiлiзацiї?

 

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 119 КЗпП (iз змiнами, внесеними Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1769-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення порядку проходження вiйськової служби») за працiвниками, прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi через укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час особливого перiоду на строк до його закiнчення або до дня фактичного звiльнення зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi й у фiзичних осiб - пiдприємцiв, де вони працювали на час призову.

Нi норми передбачають, що мiж працiвником, прийнятим на вiйськову службу на особливий перiод, та роботодавцем зберiгаються трудовi вiдносини, а вiн лише увiльняється вiд виконання посадових обов'язкiв,

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» особливий перiод - це перiод функцiонування нацiональної економiки, органiв державної влади, iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, сил цивiльного захисту, пiдприємств, установ й органiзацiй, а також виконання громадянами України свого конституцiйного обов'язку щодо захисту Вiтчизни, незалежностi та територiальної цiлiсностi України, який настає з моменту оголошення рiшення про мобiлiзацiю (крiм цiльової) або доведення його до виконавцiв щодо прихованої мобiлiзацiї чи з моменту введення воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях та охоплює час мобiлiзацiї, воєнний час i частково вiдбудовний перiод пiсля закiнчення воєнних дiй.

Тобто закiнчення заходiв мобiлiзацiї не припинило особливого перiоду в Українi, який дiє до цього часу. Особливий перiоду буде скасовуватися окремим Указом Президента України пiсля стабiлiзацiї обстановки на сходi України.

За працiвниками, прийнятими на вiйськову службу за контрактом в особливий перiод, зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на строк до закiнчення особливого перiоду або до дня фактичного звiльнення.

Головний спецiалiст,
Iнна ФЕДОРОВА

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.