--return-- Щодо збереження мiсця роботи та середнього заробiтку за призваними працiвниками 
Щодо збереження мiсця роботи та середнього заробiтку за призваними працiвниками Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: Чи зобов'язаний роботодавець зберiгати мiсце роботи, посаду i середнiй заробiток працiвниковi, прийнятому на вiйськову службу за контрактом не в перiод чергової часткової мобiлiзацiї?

 

ВIДПОВIДЬ: За частиною 3 ст. 119 КЗпП (iз змiнами, внесеними Законом України вiд 06.12.2016 р. № 1769-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо удосконалення порядку проходження вiйськової служби») за працiвниками, прийнятими на вiйськову службу за контрактом, у тому числi через укладення нового контракту на проходження вiйськової служби, пiд час особливого перiоду на строк до його закiнчення або до дня фактичного звiльнення зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, фермерському господарствi, сiльськогосподарському виробничому кооперативi незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi й у фiзичних осiб - пiдприємцiв, де вони працювали на час призову.

Нi норми передбачають, що мiж працiвником, прийнятим на вiйськову службу на особливий перiод, та роботодавцем зберiгаються трудовi вiдносини, а вiн лише увiльняється вiд виконання посадових обов'язкiв,

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» особливий перiод - це перiод функцiонування нацiональної економiки, органiв державної влади, iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, сил цивiльного захисту, пiдприємств, установ й органiзацiй, а також виконання громадянами України свого конституцiйного обов'язку щодо захисту Вiтчизни, незалежностi та територiальної цiлiсностi України, який настає з моменту оголошення рiшення про мобiлiзацiю (крiм цiльової) або доведення його до виконавцiв щодо прихованої мобiлiзацiї чи з моменту введення воєнного стану в Українi або в окремих її мiсцевостях та охоплює час мобiлiзацiї, воєнний час i частково вiдбудовний перiод пiсля закiнчення воєнних дiй.

Тобто закiнчення заходiв мобiлiзацiї не припинило особливого перiоду в Українi, який дiє до цього часу. Особливий перiоду буде скасовуватися окремим Указом Президента України пiсля стабiлiзацiї обстановки на сходi України.

За працiвниками, прийнятими на вiйськову службу за контрактом в особливий перiод, зберiгаються мiсце роботи, посада i середнiй заробiток на строк до закiнчення особливого перiоду або до дня фактичного звiльнення.

Головний спецiалiст,
Iнна ФЕДОРОВА

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.