Травневий перерахунок пенсiй Печать

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

Розмiр пенсiй i деяких надбавок пiдвищився у зв'язку з тим, що з травня поточного року змiнено розмiр прожиткового мiнiмуму.

 

Вiдтепер для осiб, що втратили працездатнiсть, прожитковий мiнiмум пiдвищився з 1247 до 1312 грн. У зв'язку з цим органами Пенсiйного фонду України було проведено перерахунки пенсiй, у результатi чого збiльшилися розмiри виплат, якi визначаються з урахуванням прожиткового мiнiмуму.

Мiнiмальна пенсiя i
доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмiр пенсiї особи, обчислений з урахуванням наявного в неї страхового стажу та iз її заробiтку, не досягає мiнiмального розмiру пенсiї, який за повний страховий стаж особi встановлюють на рiвнi прожиткового мiнiмуму, визначеного для осiб, що втратили працездатнiсть, пенсiю встановлюють на рiвнi цього прожиткового мiнiмуму.

Повний страховий стаж - це 20 рокiв для жiнок та 25 - для чоловiкiв (для осiб, яким пенсiю призначено до 1 жовтня 2011 р. та якi пiсля цiєї дати не проводили перерахунку пенсiї з урахуванням страхового стажу та заробiтку, набутого пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї); 30 рокiв для жiнок та 35 - для чоловiкiв (для осiб, яким пенсiю призначено пiсля 1 жовтня 2011 р. чи до цiєї дати, але яким пiсля було проведено перерахунок пенсiї з урахуванням страхового стажу та заробiтку, набутого пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

Якщо страховий стаж неповний, то розмiр пенсiї також визначають пропорцiйно до стажу, враховуючи зазначений прожитковий мiнiмум.

Якщо особа має бiльше страхового стажу, до її пенсiї встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, що втратили працездатнiсть. Тому з травня цi пенсiї перераховано.

Якщо розмiр пенсiї особи, обчислений за формулою, наведеною ст. 27 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058), не перевищує розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, що втратили працездатнiсть, доплату за понаднормовий стаж визначають, ураховуючи розмiр пенсiї особи.

Слiд зауважити, що перерахунок мiнiмального розмiру пенсiї та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осiб. Такий перерахунок пенсiй працюючим пенсiонерам не провадиться (ч. 3 ст. 42 Закону № 1058).

Мiнiмальнi пенсiї шахтарям

Якщо шахтар (за наявностi шахтарського стажу - 15 рокiв у чоловiкiв та сiм рокiв шiсть мiсяцiв у жiнок) одержує пенсiю по iнвалiдностi внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання незалежно вiд того, працює вiн чи нi, з травня вiн одержить перерахунок пенсiї в розмiрi трьох прожиткових мiнiмумiв для осiб, якi втратили працездатнiсть, 3936 грн (1312 грн х 3).

Якщо шахтар одержує пенсiю на пiльгових умовах, обчислену за нормами Закону № 1058, то пiд перерахунок пiдпадають лише пенсiї тих шахтарiв, якi не працюють. Водночас у разi подальшого звiльнення з робота звернення до управлiння Пенсiйного фонду України за мiсцем проживання з вiдповiдною заявою пенсiю їм буде перераховано з дня, наступного за днем звiльнення.

Мiнiмальний розмiр пенсiйної виплати

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.03.2008 р. № 265 "Деякi питання пенсiйного забезпечення громадян" (зi змiнами) встановлено: якщо щомiсячний розмiр, зокрема пенсiйних виплат (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, сум iндексацiї та iнших доплат до пенсiй, установлених законодавством, крiм пенсiй за особливi заслуги перед Україною та щомiсячної доплати до пенсiї в разi втрати годувальника членам сiмей шахтарiв, смерть яких настала внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання), не досягає в iнвалiдiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для осiб, якi втратили працездатнiсть, та в осiб, яким призначено пенсiю в разi втрати годувальника, на одного непрацездатного члена сiм'ї - 100%, на двох - 120, на трьох i бiльше - 150% прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для осiб, якi втратили працездатнiсть, таким особам надається щомiсячна державна адресна допомога до пенсiї в сумi, якої не вистачає до зазначених розмiрiв (далi - державна адресна допомога).

Тому державну адресну допомогу до пенсiї iнвалiдам та одержувачам пенсiй у разi втрати годувальника встановлено виходячи iз прожиткового мiнiмуму - 1312 грн.

Щомiсячна доплата до пенсiї в разi втрати
годувальника членам сiмей шахтарiв

Розмiр щомiсячної доплати до пенсiї в разi втрати годувальника членам сiмей шахтарiв, смерть яких настала внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання, на кожного непрацездатного члена сiм'ї становить 1312 грн.

Пенсiї в разi втрати годувальника

Розмiр пенсiї в разi втрати годувальника залежить вiд страхового стажу та заробiтку померлого годувальника.

Згiдно зi ст. 37 Закону № 1058 пенсiя в разi втрати годувальника призначається в такому розмiрi: на одного непрацездатного члена сiм'ї - 50%; на двох та бiльше непрацездатних членiв сiм'ї - 100% пенсiї за вiком померлого годувальника, що розподiляється мiж ними рiвними частками.

Дiтям-сиротам пенсiя в разi втрати годувальника призначається в зазначених розмiрах виходячи з розмiру пенсiї за вiком кожного з батькiв.

При цьому у зв'язку зi збiльшенням прожиткового мiнiмуму до 1312 грн та з урахуванням державної адресної допомоги мiнiмальнi розмiри цих.пенсiй вiдповiдно становлять: 1312 грн (1312 грн х 100%); 1574,40 грн (1312 грн х 120%); 1968 грн (1312 грн х 150%).

Мiнiмальний розмiр пенсiї в разi втрати годувальника, яка призначається членам сiмей вiйськовослужбовцiв та осiб, якi мають право на пенсiю за Законом України вiд 09.04.92 р. № 2262 "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (далi - Закон № 2262), не може бути нижчим вiд двох розмiрiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, тому з травня 2017 р. - це 2624 грн (1312 грн х 2).

Перерахунок надбавок та пiдвищень

Виходячи iз нового розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть (1312 грн), обчислено розмiри пiдвищень до пенсiй i мiнiмальнi пенсiйнi виплати ветеранам вiйни i жертвам нацистських переслiдувань, пенсiю за особливi заслуги перед Україною, державну соцiальну допомогу на догляд, мiнiмальнi пенсiї для iнвалiдiв-вiйськовослужбовцiв та в разi втрати годувальника, якi призначенi членам їхнiх всiмей, надбавки на утриманцiв вiдповiдно до Закону № 2262.

Пiдвищення до пенсiй почесним донорам

Статтею 13 Закону України вiд 23.06.95 р. № 239 "Про донорство кровi та її компонентiв" (зi змiнами, далi - Закон № 239) передбачено, що до пенсiї почесним донорам України встановлюється надбавка в розмiрi 10% затвердженого прожиткового мiнiмуму на одну особу в розрахунку на мiсяць.

Розмiр такого прожиткового мiнiмуму з 1 травня 2017 р. становить 1624 грн, тому розмiр надбавки до пенсiї почесним донорам України з травня цього року - 162,40 грн.

Перерахунок названих вище надбавок та пiдвищень до пенсiй, якщо їхнiй розмiр визначається вiд прожиткового мiнiмуму, проведено усiм пенсiонерам, якi їх мають, незалежно вiд того, працює пенсiонер чи нi.

Як збiльшилися розмiри пенсiй у зв'язку з пiдвищенням прожиткового мiнiмуму, розглянемо на прикладах обчислення розмiру пенсiї рiзним категорiям пенсiонерiв.

Приклад 1. Iнвалiд вiйни II групи (1933 р. народження) отримав поранення в перiод Великої Вiтчизняної вiйни у десятирiчному вiцi. Йому призначено пенсiю по iнвалiдностi за нормами Закону № 1058. Страховий стаж - 34 роки два мiсяцi, коефiцiєнт страхового стажу- 0,46125. Заробiток для обчислення пенсiї - 2054,40 грн.

Розмiр пенсiї до травня 2017 p.:

947,59 грн (2054,40 грн х 0,46125) - розмiр пенсiї, визначений за ст. 27 Закону № 1058.

Оскiльки розмiр пенсiї не досягає мiнiмального, згiдно зi ст. 28 Закону № 1058 пенсiю встановлено на рiвнi мiнiмальної - в розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть;

1247 грн - мiнiмальний розмiр пенсiї;

85,28 грн (947,59 грн х 9%) - доплата за понаднормовий стаж - 9 рокiв понад 25 рокiв страхового стажу (34 - 25);

236,90 грн (947,59 грн х 25%) - пiдвищення розмiру пенсiї, обчисленого вiдповiдно до ст. 27 Закону № 1058 (ураховуючи стаж та заробiток вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2011 р. № 1381 "Про пiдвищення рiвня соцiального захисту найбiльш вразливих верств населення" (далi - постанова № 1381);

50 грн - цiльова грошова допомога згiдно iз Законом України вiд 16.03.2004 р. № 1603 "Про полiпшення матерiального становища учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв" (далi - Закон № 1603);

498,80 грн (1247 грн х 40%) - пiдвищення вiдповiдно до Закону України вiд 22.10.93 р. № 3551 "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";

1061,87 грн - щомiсячна державна адресна допомога до 3179,85 грн (у сумi, що не вистачає до 255% прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2010 р. № 656 "Про встановлення щомiсячної державної адресної допомоги до пенсiї iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй" (далi - постанова № 656);

100 грн - пiдвищення вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.2012 р. № 327 "Про пiдвищення рiвня соцiального захисту населення" (далi - постанова № 327).

Загальний розмiр пенсiї пiсля перерахунку - 3279,85 грн (1247 грн + 85,28 грн + 236,90 грн + 50 грн + 498,80 грн + 1061,87 грн + 100 грн).

Розмiр пенсiї з травня 2017 p.:

947,59 грн (2054,40 грн х 0,46125) - розмiр пенсiї, визначений за ст. 27 Закону № 1058.

Оскiльки розмiр пенсiї не досягає мiнiмального, згiдно зi ст. 28 Закону № 1058 пенсiю встановлено на рiвнi мiнiмальної - в розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть;

1312 грн - мiнiмальний розмiр пенсiї;

85,28 грн (947,59 грн х 9%) - доплата за понаднормовий стаж за 9 рокiв понад 25 рокiв страхового стажу (34 - 25);

236,90 грн (947,59 грн х 25%) - пiдвищення розмiру пенсiї, обчисленого вiдповiдно до ст. 27 Закону № 1058 (ураховуючи стаж та заробiток вiдповiдно до постанови № 1381);

50 грн - цiльова грошова допомога згiдно iз Законом № 1603;

524,80 грн (1312 грн х 40%) - пiдвищення вiдповiдно до Закону №3551;

1136,62 грн - щомiсячна державна адресна допомога до 3345,60 грн (у сумi, що не вистачає до 255% прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, згiдно з постановою № 656);

100 грн - пiдвищення вiдповiдно до постанови № 327.

Загальний розмiр пенсiї пiсля перерахунку - 3445,60 грн (1312 грн + 85,28 грн + 236,90 грн + 50 грн + + 524,80 грн + 1136,62 грн + 100 грн).

Розмiр пенсiї збiльшився на 165,75 грн (3445,60 грн - 3279,85 грн).

Приклад 2. Жiнка з 2011 р. одержує пенсiю за вiком, не працює, має 27 рокiв страхового стажу, коефiцiєнт страхового стажу - 0,3645. Заробiток для обчислення пенсiї - 2227,29 грн.

Розмiр пенси до травня 2017 р.

811,85 грн (2227,29 грн х 0,3645) - розмiр пенсiї, визначений за ст. 27 Закону № 1058.

Оскiльки розмiр пенсiї не досягає мiнiмального, згiдно зi ст. 28 Закону № 1058 пенсiю встановлено на рiвнi мiнiмальної - в розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

1247 грн - мiнiмальний розмiр пенсiї;

56,83 грн (811,85 грн х 7%) - доплата за понаднормовий стаж;

154,40 грн - пiдвищення до пенсiї почесному донору згiдно зi ст. 13 Закону № 239.

Розмiр пенсiї пiсля перерахунку - 1458,23 грн (1247 грн + 56,83 грн + 154,40 грн).

Розмiр пенсiї з травня 2017 p.:

811,85 грн (2227,29 грн х 0,3645) - розмiр пенсiї, визначений за ст. 27 Закону № 1058.

Оскiльки розмiр пенсiї не досягає мiнiмального, згiдно зi ст. 28 Закону № 1058 пенсiю встановлено на рiвнi мiнiмальної - в розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

1312 грн - мiнiмальний розмiр пенсiї;

56,83 грн (811,85 грн х 7%) - доплата за понаднормовий стаж;

162,40 грн - пiдвищення до пенсiї почесному донору згiдно зi ст. 13 Закону № 239.

Розмiр пенсiї пiсля перерахунку - 1531,23 грн (1312 грн + 56,83 грн + 162,40 грн).

Розмiр пенсiї збiльшився на 73 грн (1531,23 грн - 1458,23 грн).

Слiд зазначити, що згiдно зi ст. 47 Закону № 1058 особам (крiм iнвалiдiв I та II групи, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється чиннiсть п. 1 ст. 10 Закону № 3551, якi обiймають посади державної служби, визначенi Законом України вiд 10.12.2015 p. № 889-VIII "Про державну службу", а також працюють на посадах i на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрiй i статус суддiв"; призначенi пенсiї/щомiсячне довiчне грошове утримання не виплачуються.

У перiод роботи на iнших посадах/роботах пенсiя (крiм iнвалiдiв I та II групи, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється чиннiсть п. 1 ст. 10 Закону № 3551, розмiр якої перевищує 150% прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачується в розмiрi 85% призначеного розмiру, але не менш як 150% прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

Отже, у зв'язку зi змiною прожиткового мiнiмуму розмiр пенсiї до виплати може збiльшитися й у працюючих пенсiонерiв.

Приклад 3. Чоловiк одержує пенсiю за вiком у розмiрi 2030 грн. Оскiльки вiн працює, пенсiю отримує в розмiрi 85%, але не менш як 150% прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб.

85 % розмiру пенсiї у 2030 грн - це 1725,50 грн, тобто менш нiж 150% прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб, тому до травня цього року вiн одержував пенсiю в розмiрi 1870,50 грн (1247 грн х 150%).

З травня чоловiк одержуватиме 1968 грн (1312 грн х 150%). Тобто у результатi проведеного перерахунку у зв'язку зi змiною прожиткового мiнiмуму розмiр його пенсiї до виплати як працюючому пенсiонеровi збiльшиться на 97,50 грн.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 17 (1029), 11 травня 2017 р.