Право на пiльгову пенсiю Печать

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: У червнi менi виповниться 55 рокiв. Маю 35 рокiв страхового стажу, з яких 19 рокiв роботи електрозварником за Списком N 2. Чи матиму право на пенсiю у 55-рiчному вiцi?

ВIДПОВIДЬ: За пунктом "б" ст. 13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" працiвники, зайнятi повний робочий день на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, - за Списком № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, затверджуваним Кабiнетом Мiнiстрiв України, i за результатами атестацiї робочих мiсць, чоловiки мають право на пiльгову пенсiю пiсля досягнення 55 рокiв i за стажу роботи вiд 25 рокiв шести мiсяцiв до 30 рокiв, з них не менш як 12 рокiв шiсть мiсяцiв на таких роботах.

Чоловiкам, якi не мають 12 рокiв шести мiсяцiв стажу роботи iз шкiдливими i важкими умовами працi за Списком № 2, але мають не менш як половину стажу на таких роботах - не менш як шiсть рокiв три мiсяцi, за наявностi передбаченого загального стажу роботи пенсiї за вiком на пiльгових умовах призначаються iз зменшенням пенсiйного вiку, встановленого абзацом першим ч. 1 ст. 26 (60 рокiв) Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон № 1058), на один рiк за кожнi два роки шiсть мiсяцiв такої роботи.

Згiдно з Порядком застосування Спискiв № 1 i № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв при обчисленнi стажу роботи, що дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженим наказом Мiнпрацi України вiд 18.11.2005 р. № 383, пiдчас визначення права на пенсiю за вiком на пiльгових умовах застосовуються Списки № 1 i № 2, що були чинними на перiод роботи особи. При цьому до пiльгового стажу зараховується весь перiод роботи на вiдповiдних посадах або за професiями незалежно вiд дати внесення цiєї посади чи професiї до названих Спискiв.

Основним документом, що визначає, де, ким i впродовж якого часу працювала особа, є трудова книжка.

Водночас, якщо трудова книжка не мiстить вiдомостей, що пiдтверджують право на пенсiю на пiльгових умовах, для пiдтвердження спецiального трудового стажу, який дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, подаються уточнюючi довiдки пiдприємств або їхнiх правонаступникiв. Якщо йдеться про пiдтвердження роботи в шкiдливих й особливо шкiдливих умовах працi за Списком N 2, такi довiдки потрiбнi, оскiльки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали особи i чи були вони зайнятi певними роботами або на певних виробництвах упродовж повного робочого дня, характер виконуваних ними робiт.

У довiдцi має бути зазначено:

- перiоди роботи, що зараховуються до спецiального стажу;

- професiю або посаду;

- характер виконуваної роботи;

- роздiл, пiдроздiл, пункт, найменування (або номери) Списку № 2, яким передбачено цi роботи.

При цьому довiдка про пiльговий характер роботи має мiстити посилання на Список, який був чинним у перiод роботи особи.

Слiд зауважити, що пiд час призначення пенсiй за вiком на пiльгових умовах за ст. 13 Закону України вiд 05.11.91 р. № 1788 "Про пенсiйне забезпечення" (далi - Закон № 1788) для зарахування до стажу, який дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, певного п'ятирiчного перiоду роботи зi шкiдливими i важкими умовами працi пiсля 21 серпня 1992 р. таке право впродовж цього перiоду має бути пiдтверджене за результатами атестацiї.

Списком № 2 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв на роботах iз шкiдливими i важкими умовами працi, зайнятiсть в яких повний робочий день дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2016 р. № 461 (роздiл XXXIII "Загальнi професiї") передбачено:

- електрогазозварникiв, зайнятих рiзанням та ручним зварюванням, на напiвавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах iз застосуванням флюсiв, що мiстять шкiдливi речовини, не нижчi вiд 3 класу небезпеки;

- електрозварникiв на автоматичних та напiвавтоматичних машинах, зайнятих зварюванням у середовищi вуглекислого газу, на роботах iз застосуванням флюсiв, що мiстять шкiдливi речовини, не нижчi вiд 3 класу небезпеки, а також на напiвавтоматичних машинах;

- електрозварникiв ручного зварювання.

Отже, в разi пiдтвердження у встановленому порядку 12 рокiв шести мiсяцiв стажу роботи за Списком № 2 Ви будете мати право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах за досягнення 55-рiчного вiку.

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 20 (1032), 31 травня 2017 р.