Щодо пенсiї за вислугу рокiв та перехiд з одного виду пенсiї на iнший Печать

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ПИТАННЯ: Чи можна пенсiонеровi, який вийшов на пенсiю за вислугу рокiв за професiєю, наприклад, машинiста тепловоза, надалi працювати машинiстом-iнструктором локомотивних бригад, складачем поїздiв тощо? Тобто працювати за iншою професiєю, яка є у Списку професiй i посад, затвердженому постановою Кабмiну вiд 12.10.92 р. № 583, робота на яких надає право на пенсiю за вислугу рокiв?

 

ВIДПОВIДЬ: Статтею 55 Закону України вiд 05.11.91 р. № 1788 "Про пенсiйне забезпечення" (далi - Закон № 1788) передбачено призначення пенсiй за вислугу рокiв робiтникам локомотивних бригад й окремим категорiям працiвникiв, якi безпосередньо здiйснюють органiзацiю перевезень i забезпечують безпеку руху на залiзничному транспортi та в метрополiтенах.

Згiдно зi ст. 7 Закону № 1788 пенсiї за вислугу рокiв призначаються в разi залишення роботи, яка дає право на цю пенсiю.

У разi працевлаштування на посади, робота на яких дає право на пенсiю за вислугу рокiв, виплата пенсiї за вислугу рокiв припиняється.

Про працевлаштування на такi посади пенсiонер має повiдомляти територiальне управлiння Пенсiйного фонду України за мiсцем одержання пенсiї.

За статтею 10 Закону № 1788 особi, яка має одночасно право на рiзнi види пенсiї, призначається один iз цих видiв пенсiї за її вибором.

Згiдно зi ст. 45 Закону України вiд 09.07.2003 р. № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi - Закон N9 1058) переведення з одного виду пенсiї на iнший проводиться з дня подання заяви.

Для переведення з одного виду пенсiї на iнший пенсiонер подає до територiального управлiння Пенсiйного фонду України вiдповiдну заяву, оскiльки таке переведення без звернення до органiв Пенсiйного Фонду України не вiдбувається.

Розмiр пенсiї вiдповiдно до Закону № 1058 обчислюється на пiдставi документiв про страховий стаж, заробiтну плату (дохiд) та iнших документiв, що є на час переведення з одного виду пенсiї на iнший в пенсiйнiй справi, а також додаткових документiв, одержаних органами Пенсiйного фонду.

Розмiр пенсiї як за вислугу рокiв, так i за вiком, у тому числi призначеної на пiльгових умовах, обчислюється згiдно зi ст. 27 i 28 Закону № 1058 та залежить вiд страхового стажу й заробiтку особи, з якого сплачувалися страховi внески (єдиний внесок).

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.92 р. № 583 затверджено Список професiй i посад робiтникiв локомотивних бригад i окремих категорiй працiвникiв, якi безпосередньо здiйснюють органiзацiю перевезень i забезпечують безпеку руху на залiзничному транспортi та в метрополiтенах i користуються правом на пенсiю за вислугу рокiв.

У разi працевлаштування на будь-яку посаду, передбачену цим Списком, виплата пенсiї за вислугу рокiв припиняється.

Олена ОХРIМЕНКО,
Людмила КОЛОМIЄЦЬ,
Галина РЄЗНIК

"Праця i зарплата" N 24 (1036), 27 червня 2017 р.