Щодо показника середньої зарплати для призначення пенсiї Печать

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Департамент пенсiйного забезпечення

 

ПИТАННЯ: Був визнаний iнвалiдом III групи вiд загального захворювання й одержував пенсiю до 30 жовтня 2016 р. Пiд час чергового огляду МСЕК не пiдтвердила iнвалiднiсть. У лютому 2017 р. виповнилося 50 рокiв i я маю право на пенсiю за вiком як учасник лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС (у 1986 р. працював у зонi вiдчуження 12 днiв). Який показник середньої зарплати буде застосовано пiд час призначення пенсiї зi зниженим пенсiйним вiком?

ВIДПОВIДЬ: Законодавством визначено такi види пенсiї: за вiком, по iнвалiдностi, в разi втрати годувальника та пенсiї за вислугу рокiв.

Ураховуючи, що на час досягнення пенсiйного вiку та звернення за призначенням пенсiї Ви не будете одержувати пенсiю по iнвалiдностi, тобто це не буде переведенням з одного виду пенсiї на iнший, пенсiю за вiком буде обчислено з урахуванням показника середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року звернення за призначенням пенсiї за вiком (2014 - 2016 рр.).

Начальник вiддiлу,
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 8 (1020), 22 лютого 2017 р.