Вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

 

ПИТАННЯ: Чи передбачено вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства? Чи настає вiдповiдальнiсть, якщо порушення усунуте?

ВIДПОВIДЬ: Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю встановлено КЗпП (ст. 265).

Так, посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в такому разi: фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та податкiв - у 30-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати (далi - МЗП), установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;

порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати працiвникам, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплата їх не в повному обсязi - у трикратному розмiрi МЗП, установленої законом на момент виявлення порушення;

недотримання мiнiмальних державних гарантiй з оплати працi - у 10-кратному розмiрi МЗП, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;

недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов’язкiв, передбачених законами України "Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу", "Про альтернативну (невiйськову) службу", "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", - у 10-кратному розмiрi МЗП, установленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;

недопущення до проведення перевiрки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведеннi - у трикратному розмiрi МЗП, установленої законом на момент виявлення порушення;

учинення дiй, передбачених абзацом шостим цiєї частини, пiд час проведення перевiрки з питань виявлення порушень, зазначених абзацом другим цiєї частини, - у 100-кратно- му розмiрi МЗП, установленої законом на момент виявлення порушення;

порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим-сьомим цiєї частини, - в розмiрi МЗП.

Сплата штрафу не звiльняє вiд усунення порушень законодавства про працю.

Головний спецiалiст,
Анна НIКИТКО

"Праця i зарплата" N 5 (1065), 07 лютого 2018 р.