Розрахунок середнього заробiтку в разi простою Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

ПИТАННЯ: На пiдприємствi в разi виникнення причин, якi обумовлюють недовготривалий простiй не з вини працiвника, оформляються листки облiку простою (фiксуються причини, якi зумовили призупинення роботи). Простiй триває кiлька годин за змiну. Час простою не з вини працiвника згiдно з колективним договором оплачується з розрахунку 100% тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

 

Як ураховувати час такого простою пiд час розрахунку сум оплати часу вiдпусток? Чи перераховувати години простою в кiлькiсть календарних днiв роботи для подальшого зменшення кiлькостi календарних днiв розрахункового перiоду пiд час розрахунку середнього заробiтку для оплати часу вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: Обчислення середньої заробiтної плати для оплати днiв вiдпустки проводиться з урахуванням Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. N 100 (далi - Порядок).

За пунктом 2 Порядку обчислюють середню заробiтну плату для оплати часу вiдпусток або для виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи, що передують мiсяцю надання вiдпустки або виплати компенсацiї за невикористанi вiдпустки.

Працiвниковi, який пропрацював на пiдприємствi менш як один рiк, середня заробiтна плата обчислюється на пiдставi виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа мiсяця пiсля оформлення на роботу до першого числа мiсяця, в якому надається вiдпустка або виплачується компенсацiя за невикористану вiдпустку.

Ураховуючи, що згiдно iз Законом України "Про вiдпустки" працiвникам надаються вiдпустки в календарних днях, п. 7 Порядку передбачено, що нарахування виплат за час вiдпусток або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, тривалiсть яких розраховується в календарних днях, провадиться дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв або за менший фактично вiдпрацьований перiод на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року чи меншого вiдпрацьованого перiоду, за винятком святкових i неробочих днiв, установлених законодавством. Одержаний результат множать на число календарних днiв вiдпустки.

Пiд час обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу вiдпусток слiд також ураховувати положення абзацу шостого п. 2 Порядку, яким передбачено, що час, упродовж якого працiвники згiдно з чинним законодавством або з iнших поважних причин не працювали i за ними не зберiгався заробiток або зберiгався частково. вилучається з розрахункового перiоду. Ця норма стосується, зокрема, випадкiв, коли працiвники з незалежних вiд них причин працювали в режимi неповного робочого тижня (наказом по пiдприємству працiвники вiддiлу, цеху тощо були переведенi на роботу на умовах неповного робочого тижня через неможливiсть забезпечити їх роботою впродовж нормальної тривалостi робочого тижня) чи впродовж дня перебували в простої.

Отже, якщо працiвник упродовж дня чи кiлькох днiв перебуває у простої, середньоденна заробiтна плата для оплати часу щорiчної вiдпустки провадиться дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року, зменшену на кiлькiсть СВЯТКОВИХ i неробочих днiв, установлених законодавством (ст. 73 КЗпП), а також на кiлькiсть робочих днiв, упродовж яких працiвник не працював через простiй.

Якщо працiвник працював неповний робочий день чи кiлька годин упродовж дня не працював через простiй, нарахування середньої заробiтної плати для оплати часу вiдпусток провадиться на загальних засадах вiдповiдно до норм п. 7 Порядку.

Начальник вiддiлу,
Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" N 24 (1036), 27 червня 2017 р.